• Sự kiện nhận thưởng cùng VietDam.Pro - Mỗi bài đăng của bạn sẽ nhận được 200d - Mỗi khi nhận được 1 lượt thích bạn sẽ nhận được 20đ
  • Yêu cầu đăng người mẫu, model leak >> TẠI ĐÂY
Chào mừng đến với diễn đàn Việt Dâm
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn Việt Dâm. Hãy đăng ký và tham gia vào diễn đàn
Đăng ký

Ảnh Video Kyubunx Onlyfans Leak

Compilation of album Kyubunx Onlyfans Leak

Kyubunx-Onlyfans-Leak-1.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-2.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-3.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-4.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-5.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-6-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-7-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-8-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-9.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-10.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-11.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-12.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-13-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-14-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-15-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-16.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-17.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-18-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-19-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-20-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-21-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-22-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-23-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-24-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-25.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-26-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-27-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-28-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-29-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-30-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-31-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-32.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-33-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-34-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-35-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-36-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-37-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-38-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-39-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-40-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-41-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-42.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-43.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-44-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-45-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-46-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-47-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-48-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-49.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-50-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-51-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-52-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-53-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-54.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-55-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-56-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-57-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-58-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-59-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-60.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-61-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-62-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-63-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-64-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-65-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-66-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-67.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-68-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-69-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-70-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-71-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-72.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-73.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-74-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-75-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-76.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-77-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-78-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-79-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-80.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-81.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-82.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-83-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-84.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-85.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-86.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-87.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-88.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-89.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-90.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-91.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-92.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-93.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-94.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-95.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-96.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-97.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-98.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-99.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-100.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-101.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-102.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-103.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-104.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-105.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-106.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-107.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-108.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-109.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-110.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-111.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-112.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-113.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-114.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-115.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-116.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-117.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-118.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-119.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-120.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-121.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-122.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-123.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-124.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-125.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-126.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-127.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-128.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-129.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-130.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-131.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-132.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-133.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-134.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-135.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-136.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-137.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-138.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-139.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-140.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-141.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-142.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-143.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-144.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-145.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-146.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-147.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-148.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-149.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-150.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-151.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-152.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-153.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-154.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-155.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-156.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-157.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-158.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-159.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-160.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-161.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-162.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-163.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-164.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-165.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-166.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-167.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-168.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-169.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-170.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-171.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-172.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-173.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-174.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-175.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-176.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-177.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-178.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-179.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-180-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-181-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-182-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-183-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-184-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-185-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-186-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-187-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-188-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-189-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-190-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-191-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-192-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-193-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-194-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-195-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-196-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-197-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-198-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-199-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-200-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-201-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-202-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-203-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-204-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-205-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-206-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-207-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-208-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-209-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-210-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-211-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-212-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-213-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-214-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-215-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-216-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-217-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-218-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-219-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-220-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-221-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-222-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-223-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-224-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-225-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-226-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-227-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-228-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-229-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-230-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-231-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-232-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-233-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-234-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-235-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-236-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-237-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-238-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-239-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-240-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-241-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-242-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-243-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-244-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-245-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-246-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-247-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-248-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-249-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-250-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-251-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-252-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-253-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-254-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-255-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-256-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-257-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-258-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-259-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-260-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-261-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-262-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-263-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-264-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-265-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-266-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-267-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-268-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-269-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-270-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-271-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-272-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-273-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-274-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-275-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-276-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-277-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-278-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-279-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-280-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-281-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-282-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-283-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-284-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-285-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-286-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-287-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-288-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-289-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-290-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-291-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-292-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-293-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-294-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-295-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-296-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-297-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-298-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-299-scaled.jpg


Kyubunx-Onlyfans-Leak-300-scaled.jpg

    • Like
Bà xã U40

no_image.jpg


Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
  • Like
Reactions: DucHuy, lamdeptrai and tuntun

[Ảnh động] Có vợ dâm là ta sướng như ông Hoàng

Chào các bác, hình thì có từ lâu rồi, nhưng hôm nay mình mới có nhã hứng up cho anh em thị dâm.
Chả là hôm nọ nhà em có mua một cái nệm mới, đang loay hoay trải ra, vợ thì chả thấy đâu để đến giúp. Rồi thì đột nhiên bà xã xuất hiện với bộ váy mới mua, bộ váy không thể dâm hơn được

vk: hù ! váy em mới mua nè, đẹp hok?
mình: trời ơi! nãy giờ không lo giúp, giờ còn đi khoe. Váy đẹp đó, lượm đâu ra vậy
vk: thấy ghét, đồ người ta mua mà bảo lượm, sỉ nhục dễ sợ
mình: ai bảo nãy giờ không giúp
vk: người ta mặc để khêu gợi anh sẵn tiện khai trương nệm mới chứ bộ
mình: không thèm, chưa phạt là may
vk: vậy giờ anh có chịch không? thèm lắm rồi nè
mình: cũng được thôi, nhưng mà phải phạt trước

Mình nói là làm, phạt ngay vợ phải úp mặt vào tường

20181221_225104.jpg


Rồi sau đó thì quỳ rối chổng mong lên chuẩn bị ăn roi "thịt"

20181221_225625.jpg


20181221_225813.jpg


Nằm xuống cho dễ đánh

20181221_230101.jpg


Mặc quần lót thế này thì ăn roi nó không "đau", cởi quần ra phạt lại từ đầu

20181221_230937.jpg


20181221_231057.jpg


20181221_231141.jpg


20181221_231311.jpg


vk: Anh ơi, em thèm lắm rồi, đừng phạt nữa, chịch em đi
mình: Thèm thì tự chà chim đi, chịch gì mà chịch
vk: huhu, vậy em chà cho anh xem nha

20181221_232148.jpg


giphy.gif


vk: nước nhiều lắm rồi nè, nhét cu vô đi anh
mình: không được, phải thủ tục đầy đủ, mút cu cho cứng mớt đút vào được
vk: đưa đây em mút nhanh nè

giphy.gif

giphy.gif


vk: được chưa? cứng lắm rồi nè, chịch em nhanh đi
mình: rồi được rồi, chổng mông lên đi em, anh đâm cho tét đít

giphy.gif


vk: ôi trời ơi, sướng quá anh ơi, nắc mạnh lên
mình: sướng hok?
vk: dạ sướng
mình: sướng nhiều hok?
vk: dạ nhiều
mình: cu bự hok?
vk: bự, mà dài nữa, đừng hỏi nữa, nắc đí anh, nắc mạnh lên

giphy.gif


Sướng quá nên mình quăng luôn điện thoại và out luôn
--------------------------

Nhân đây thì cặp vợ chồng nào NGHIÊM TÚC và có nhu cầu nói chuyện chia sẽ hoặc sau nay hợp thì swing thì liên hệ vợ chồng mình nhé.

--------------------------

Trailer cho chuyện sau này sẽ kể. Lúc trước mình quen cũng nhiều người, cũng phang phập và quay clip lại cả, một hôm nổi hứng vợ mình vừa chơi vừa xem clip mình chơi người yêu cũ, cảm giác rất là yomost

thế mới nói, có vợ dâm là điều tuyệt nhất trên đời!!!

giphy.gif

KHI EM ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH

Em chào cả nhà!
Vợ chồng e nằm vùng khá lâu giờ mới dám xuất hiện. Thú thật là chồng e thì rất vô tư chứ em thì khá ngại về việc giao lưu trên diễn đàn.
1 phần vì e chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sex với ai đó ngoài chồng mình ( mặc dù đọc các bài viết some swing cũng khá hứng )
1 phần vì thấy mọi ng review có nhiều thành phần tạp nham quá nên e cũng ngại. Vì lỡ có ib giao lưu gặp phải thành phần k đâu vừa khó chịu vừa mất hứng ạ.
Em tự hỏi liệu có thể kết bạn với cặp đôi thật sự ở trên diễn đàn được hay k? Chứ thật sự e phân vân quá.
Ông chồng e thì khá mở và rất chiều em. Em muốn gì cũng được nên ông ấy sẵn sàng tạo ra niềm vui và cảm xúc cho e. Từ khi gặp ổng, em thật sự được là chính mình. Bọn e có thể chia sẻ với nhau về quan điểm tình dục, sở thích tình dục của cả 2. Trc đây k bao giờ e dám nói về sex vs ai chứ đừng nói là some hay swing...nên càng ở bên nhau lâu ngày càng hiểu và yêu ổng nhiều hơn. Chính ổng dụ e vào diễn đàn để tìm hiểu mà nằm vùng cùng ông ấy đấy ạ. :)) Nên thật sự cũng muốn trải nghiệm cùng chồng nhưng cũng hơi rén ạ.
A/c đồng râm có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ.

IMG_1691478393691_1691545950921.jpg

Vợ 1m65 xinh đẹp muốn 2 cu và 1 toy

Thật ra dẫn dắt cho vợ ngày càng dâm không khó lắm. Chỉ khó là các chị em muốn nhưng dám làm tới đâu thôi.
Nhớ lại từ lúc phải dụ dỗ để bú cu, rồi mở đèn sáng mà đụ,... kiên trì các bác ạ. Sau khi đã trãi qua hơn chục cái lồn, có người đụ mới dể lên, có người bú dể lên, có người cả 2 đều dể. Vợ mình là loại thứ 2. Hôm nay mình không viết bài kích dục anh em mà chỉ chia sẻ quá trình tăng cấp độ dâm cho vợ.
1- Vợ bú cu lần đầu: Qua vài lần quầng nhau, mình bú lồn cho lên đỉnh, kêu bú cu thì ngại kg dám. Lần thứ 3 mình bú tới giai đoạn vợ sắp ra thì cứ giả vờ ngừng rồi lên hôn môi, làm 2 3 lần vợ chịu kg nổi dùng tay đè đầu mình xuống bú lồn tiếp, lúc này mình xoay lại theo kiểu 69, rồi kg nói gì, cứ bú liếm lúc nhẹ lúc mạnh, nhưng vẫn kg cho vợ ra. Cu mình cứ áp vào mặt vợ, lúc này vợ nứng quá nên hết ngại, rồi mình cứ lướt lướt cu chạm vào môi vợ, miệng thì vẫn cứ liếm lồn theo kiểu nhấp nhả. Rồi vợ cùng dùng môi hôn nhẹ lên cu mình. Lúc này mình cũng để môi mình ngậm nhẹ nhẹ hạt le không buông ra, kiểu chờ đợi. Rồi vợ cho cu vào miệng, mình lại bú nhanh hơn 1 chút cố tình bú trượt tạo ra âm thanh chụt chụt. Rồi vợ nứng quá ngậm mạnh cu mình rồi ngày càng cho ra vào miệng nhanh hơn. Lúc này mình cứ theo nhịp bú cu của vợ mà nút hột le. Vợ cảm nhận được muốn ra thì phải tăng tốc bú cu thì mình mới theo nhịp mà cho vợ ra được. Thế là vợ bú nhanh hơn mình cũng ngưng bú lồn rồi rên mạnh lên 1 tiếng sau đó tấn công liên tục vào cái lồn vợ... được chừng chục nhịp vợ co giật liên tục, rên ư ư...vừa cuối cơn phê, lúc này cu mình bắt đầu phóng tinh liên tục vào miệng vợ, vợ vừa phê vừa giật mình ngửa đầu cho cu tuột ra khỏi miệng vì tinh trùng bắn vào miệng mạnh và nhiều quá. Kết quả là từ trong miệng tới trên mặt vợ đầy tinh trùng...
2- Dụ vợ chơi sextoy :
Sau vài lần dụ vợ cũng đút được ngón tay vào lồn vợ. Ban đầu cứ nói là kg thích kiểu thọt móc. Hôm đó bú cho nứng lên, ngón tay cứ rà nhẹ nhẹ bên ngoài cái lỗ, miệng vẫn bú. Vợ rên nhẹ nhẹ "Ah...Đừng đút tay vô nha".... mình nút 2 3 cái, ngón tay vẫn sờ ngay lỗ "Anh sờ thôi"... sau đó thì cho nữa ngón tay vào kèm theo bú mạnh vài cái để vợ kg để ý, hoặc vẫn biết nhưng phê quá làm ngơ...Rồi từ từ vừa bú vừa đút vào sâu hơn...cong ngón tay lại...Sờ nhẹ hướng lên trên...Rồi vừa bú vừa đút vào rút ra...Vợ nứng quá lúc này chỉ lo rên... Xong thì mình rút ra...dùng 2 ngón xoa nhẹ nhẹ bên ngoài lỗ lồn của vợ... rồi tiếp tục bú và ấn 2 ngón vào...chật hơn, phê hơn...sau chục cái thụt và bú phối hợp... vợ kg chịu nổi co giật liên tục...rồi nằm xìu ra như bún... mình giữ nguyên cái môi đang ngậm miếng thịt ở giữa kèm hạt le...từ từ rút 2 ngón tay ra... rút ra tới đâu... vợ giật giật theo tới đó....
Và rồi dần dần khi bú lồn mà kg đút tay vào, cứ lượn bên ngoài... Vợ sẽ "Ah ah... đút tay vào đi anh..."
Rồi 1 thời gian, mình mua con cu giả rung mini "cupid". Lúc bú lồn mình léb vợ đút vào, vợ cứ tưởng ngón tay...và cứ thế rên...rồi lên đỉnh....Hôm sau mình đút vào, ...sau đó ngưng bú lồn mà quay sang bú vú vợ. Vẫn thụt ta thụt vào con cu giả to hơn ngón giữa 1 chút... sau đó rút ra....cho nó trượt nằm dọc từ hạt le xuống lỗ lồn của vợ... bấm nút...máy rung lên... vợ rên lớn lên giật mình..."Ah... Cái gì vậy..." rồi cong người né dù rất phê nhìn coi cái gì... Sau khi thấy...vợ tát nhẹ vô đầu mình. "Anh mua cái gì ghê vậy"... Mình kg trả lời mà đè vợ ra bú lồn tiếp... 1 tay bóp vú.. sau đó bú mấy cái cho nứng lên,...rồi dùng ngón tay đưa vào miệng cho vợ nút...sau đó...để cái máy rung ngay lỗ,...sau đó mình ngưng bú... di chuyển con cu giả mini đó lên xuống dọc theo hướng từ hột le xuống lỗ lồn vợ... rất nhanh... vợ rên lớn hơn...rồi tiếp tục co giật...vì quá sướng... cho nghỉ 1p mình đút cu vào đụ... cứ kiểu truyền thống mà dập... càng dập vợ càng rên. Hôm đó là ngày vợ rên lớn và nhiều nhất từ lúc gần nhau....
Sau đó là vừa đụ vừa để con cu đó rung bên ngoài... 1 thời gian khá lâu, nó bị hư chập chờn... vợ sắp phê thì nó ngưng rung, hoặc rung yếu.... Rồi mình thử qua vài kiểu khác... cuối cùng đã tìm ra cái phù hợp, vợ mê nhất là cái chày rung này... kèm 1 con cu siêu mềm...
..... Thôi viết tới đây, gửi 1 ít hình cho anh em tưởng tượng. Anh em nào muốn chia sẽ cách dẫn dắt vợ hoặc cùng nhau khám phá vợ nhau. Vợ cũng thích swing rồi, mà dạo này bụng hơi có mỡ, mới đi tập gym lại để chụp ảnh tiếp. Với vợ nói nguyên văn "Đợi em dáng đẹp lại rồi anh hãy tính"...2 chữ anh tính chính là tìm 1 cặp để soft swing trước. Nếu hôm đó có hứng đổi hay gì thì tùy hứng. Lúc vợ nứng có nói thêm 1 câu "đợi em lấy dáng lại rồi, chơi kiểu của anh xong, chắc thằng chồng kia mê em hơn vợ nó luôn".

(P4) Set ảnh sex body cô vợ Dam Đang!

Mến chào ae của hội, năm mới chúc cả nhà vui vẻ sức khoẻ và hạnh phúc!
Nay e thể theo yêu cầu của ae thích đc ngắm và hóng phần tiếp theo, vk e bảo đăng tiếp P4 set ảnh mới để ae thiendia ngắm đi ạ (càng ngày càng dâm rồi kk), mà lần này ko phải ngoài trời nữa. Chuyện là như vầy:

Tối hôm đó cb đi chơi, nàng thay cái váy chỉnh chu với body gợi cảm e thấy thế bèn đến ôm eo và hỏi:

Vợ iu của a gợi cảm thía, thế có thix thả rông ra đường ko?

Nàng cười và nói: e đang mặc chip lot khe a mới mua nè, thích lắm mặc như ko í!

Nghe vậy e phấn khích để nàng mặc lọt khe ra đường vì củng bt ! Nhưng sau đó thì….

Đến công viên vc dắt nhau đi vòng vòng thấy có chỗ vắng e cho tay vào sờ cái bím sau lớp lọt khe, ôi chao nó múp mà vừa vặn bàn tay e đã vậy lớp phủ mu của chiếc quần lót ren nó mềm mại mà mỏng ten làm e hứng ko chịu đc e bèn gạ nàng banh hán cho e xin chộp cái. Nàng sợ có ng thấy nên ko cho, đành ỉu xìu đi lòng vòng.

Tự dưng nàng đòi về mới hơn 9h, e thì đang me tìm chỗ kín đáo để dụ chộp mấy tấm bím xinh ai dè bị kêu về nên hụt hẫng. Trên đường về nàng đưa tay ôm eo e và dần dần cho tay qua lưng quần rồi vô tình chạm phải cậu nhỏ làm nó giật m nhảy dựng ngc lên, rồi nàng thì thầm vào tai : “ về nhà chắc sắp có mưa to lắm á a iu” e ngạc nhiên vì trời đang mát mẻ làm j có mưa !

Về đến nhà e cứ nghĩ nàng ko có hứng nên thôi, bun nên mở tivi lên nằm dưới sofa xem, 1 lát sau bỗng nàng xuất hiện với bộ cánh vô cùng sexy che mỗi thân trc còn thân sau toàn dây và chiếc váy voan mỏng ten quấn quanh eo lấp ló cặp mông tròn và chiếc mu dậy tình!

328CD6D4-63FB-4EA3-9972-8158F17B5DFE.jpg


Nhìn thấy nàng lướt thước trước mặt m cậu nhỏ của e thức tỉnh , e vội kéo nàng ngồi lên đùi m và hôn lấy hôn để , 2 tay e xoa cặp mông săn chắc rồi vổ chan chát vào nó , sướng lắm các bác ạ!
23FDE0B0-3CA1-469D-9FB2-8D73F1579FD2.jpg


Tấm này vú nàng nhìn đẹp và mê quá, nhìn gợi cảm sexy lắm luôn.
Rồi e vơ cái đt nàng tự tạo dáng để e chộp lưu lại, đến lúc nàng lột váy ra chu mông về phía cậu nhỏ của e là e ko tài nào chộp đc nữa rồi , cậu nhỏ phóng ra khỏi quần mà đâm ngay vào lỗ lol đang chờ chực trc mắt. 1 cú đâm thốn đến tận rốn, nàng hét lên a….a…á…. Sâu quá a ơi, c anh dài mà to quá đâm lút cán e chết mất….. tha cho e đi a…..

61A93F08-2141-4024-A5B2-8A9BCBEBBCD5.jpg


Ngồi tư thế dâm chịu k nổi luôn
47B8BF5D-6AEF-4C12-82D7-35C6DCDD2BD7.jpg


nằm khoe cái lol mấp mé nè.
9DD985D2-0785-45C6-93FA-2B51B6B54E59.jpg


Các bác nhìn lol rỉ nước trắng đục dâm chưa kìa kk, còn bảo để em chổng lol anh chụp anh khoe với ae thiendia để ae thị dâm nhé kk. Các bác coi có dâm k cứ thích khoe vơi ae thiendia
Nàng nói xin tha e càng háo hức cứ nhấp và đẩy cực mạnh và bàn tay e vả vào cặp mông gời gợi dục kia càng ko chịu đc e muốn bắn tinh vào lol nhưng vẫn kềm lại để làm thêm vài cú nhấp kinh điển nữa!

Nàng mỏi và đổi tư thế nằm banh háng ra và tay thì sờ nhẹ vào đám lông lol mà e thích nhất trên mu lol nàng, nàng xin wax mà e ko cho vì e thích điểm đen trên mu nàng nhìn gợi dục và hứng tình, sờ củng đã tay nữa chứ.

B11B6586-0715-4E90-B572-67CAD7CD9DBD.jpg


Lấp ló cái lol sau màn nhung kk. Lấp ló cái hộ le sau màn mỏng nhìn kích thích quá.
88150BEF-A8D6-4E82-9886-C8CB45090D51.jpg


nàng tạo dáng thế này chỉ có mà hộc máu nhể các bác, học theo cách tạo dáng trên mạng đấy ạ. Nhìn dâm chịu k nổi, vú lol vầy chỉ có mà muốn bay vào mà chịch cho đã.
636A4F8E-73DF-46DC-AC5B-EFBDD798A106.jpg


Lần này e chưa đút cậu nhỏ vào mà e húp sò các bác ạ, sau khi đụ đợt 1 lol nàng ra n nc dâm toả ra mùi dâm quen thuộc với e nó thơm mùi dâm và vị nc hơi mặn rất khoái, e liếm hết toàn bộ khoang lol nàng nàng rên âm ỉ miệng thì thầm, a ơi a bú e …. Đã … quá…. E nứng ….. quá….. a ơi….. háng nàng banh 180 độ nhìn dâm kinh khủng khiếp! Chưa hết nàng ko chịu đc ngồi bật dậy ngậm cu e 1 cách chuyên nghiệp, bờ môi nàng uyển chuyển đưa vào rồi tụt ra nó mềm mịn đã cơn kinh khủng, rồi nàng mút đầu c e như mút 1 cây kem, ôi nó tê hết cả ng các bác ạ, e chết mất với 15’ mút c của nàng làm e mém tí bắn vô mồm nàng e vội vàng banh lol nàng ra và đút c vô nhấp liên tục cứ 3 cái nhẹ 1 cái mạnh cả 2 đang lạc vào xứ sở cuồng dâm!!!! Tiếng đọc bài ê a của nàng làm e lên đỉnh trong cực khoái ….. e bắn mấy phát vào trong lol nàng và nàng củng nhận lấy từng đợt tinh vô cùng sung sướng và mãn nguyện!
5BEC1EDF-97C0-4FC8-9D3E-9F1DAA19FA85.jpg


nàng dâm nằm lấy tay banh mép lol ra để em đút vô nè
8FEE996B-E180-4B98-8E2F-36E9706ABB57.jpg


Cái lol hồng đầy nước nè các bác kk!
70AD5E3E-5E4D-487D-93C0-2D40E4B8A1DE.jpg


Tư thế ngồi banh lol banh vú này em mấy phen suýt bắn tinh rồi ae ạ, nhìn là nứng chịu k nổi em phải xoạc cho thật mạnh để đã con trym, các bác nhìn thì thấy thế nào ah?
Ôi e viết dài quá chắc các bác củng ngán , lần sau e viết tóm tắt lại nhé, cảm ơn các bác đọc bài.

Các bác cmt nhiệt tình cái lol cái vú mà em nhìn là em muốn bắn tinh của vk e với nhé kk.
P/S: Nội dung bài viết trên là vk em viết 80% đó các bác. Nàng tự lấy máy em mà viết đăng bài lên bảo cho ae thiendia ngắm haha. Bộ đồ này của nàng nhìn em hứng và nứng k chịu nổi các bác ạ.

Chân thành cảm ơn admin duyệt bài.

vô tình vào mail của vợ , thấy được 2 video vợ và thằng bồ củ chơi nhau cách đây gần chục năm

hôm qua thấy báo mail đầy , mới vào xóa bớt rác thì vô tình thấy 1 cái mail từ 1 người gửi có tên là **** , tên thằng bồ củ lúc vợ còn làm ở công ty củ
không ngờ con vợ mình hồi xưa dâm đến như vậy ... thảo nào lúc mới quen , 1 tuần đi khách sạn 5 6 lần , mà lần nào vợ cũng lên đĩnh 3 4 lần mới chiệu vềkhông biết thằng bồ này là thằng thứ mấy mà cô ấy đã chơi tận 2 cái sextoy vô 1 lỗ , mà lúc chịch còn bú con cặc giả nữa chứ .... mà 2 cái sextoy ấy khá quen , vì lúc quen tôi , cô ấy hình như còn sử dụng .... đúng là lấy 1 con đĩ về làm vợ , nghe hơi tục , nhưng mà sướng cặc lắm các bác ạ ... lần nào chịch , cũng rên la như 1 con chó cái vậy đó ...

thằng lồn bồ củ này chơi vợ tôi chắc nó chơi xong bỏ hay sao mà nó bú muốn nát cái dú con vợ tôi ... coi mà tức muốn nổ cặcảnh cắt từ clip nên hơi mờ ... các bác cho vài bình luận nhận xét về con vợ của tôi như thế nào nhé , bình luận dâm dâm tôi inbox clip cho xem ... gái Bắc rên khiếp lắm !!!

DOGGY VỢ YÊU HOTGIRL CÓ VÒNG 3 (1M) CẢM GIÁC SẼ NHƯ THẾ NÀO? ĐÓ CÓ PHẢI LÀ 1 SIÊU PHẨM ?

Được sự ủng hộ của các bác ở bài viết trước: public lối vào trong khu công nghiệp , vk e đọc từng commen của các bác mà tủm tỉm cười và bảo e : sao mấy a trên này commen dâm thế a nhỉ ? E chỉ cười nhẹ và bảo : chắc các a nhìn body với lồn ko lông nhiều nước của e đó. Vậy ai mà chịu nổi chứ . Vk e cười kiểu thích thú và nói. Tuần này kiếm chỗ nào chơi tiếp cho mấy a ấy nứng cặc chơi a ? E nói lại: mấy a nứng là a cho mấy a địt e , cho cái lồn của e tơi bời ra luôn đó. Vk e thì chỉ nói: tưởng gì? E chấp 3 người như a
Đến cuối tuần, 2 vc xách xe tìm kiếm địa điểm để làm quả public . Thật tiếc là đi kiếm mà chưa thấy chỗ nào thích hợp. Tính về mà thôi lỡ đi rồi,thì phải có bộ hình gửi đến các bác đã follow vc e . Đành phải lao vào khách sạn, chọn 1 phòng quen thuộc:

Vừa đến phòng vk e y như rằng tạo dáng , bảo e chụp hình các kiểu. Mục đích của vk e là để cho các bác chiêm ngưỡng và commen đó .hihi. Các bác thấy nóng người chưa ạ. E là e nóng lắm rồi đó:

4FECF50D-29F3-4DB1-88B1-E583082E1CC7.jpg


1AC98797-8F96-48F2-AC19-18C4D830D8EF.jpg


95C5E396-1F82-44F8-99F1-7116C762C4C1.jpg


66F845CA-0720-48EE-A496-497F7D43BC48.jpg


Tiếp tục chổng Mông lên mời gọi e cùng toàn thể các bác nè :
CA50FEFF-D8D8-4DC0-A39D-1F89AD82DBA6.jpg


86EA3048-8BFB-498E-A50D-0E04A1E6D2B2.jpg


1F1FC94D-D7BA-4829-BAC8-2BE4050C007C.jpg


Và cận cảnh quả Mông 1M + cái lồn không lông của vk e , các bác chiêm ngưỡng nha :
EF85B75B-7686-42A7-B7FB-B775228B74CE.jpg


DEFD017B-1009-40F2-8113-504FFA5ACC10.jpg


588824F0-AE4C-4E9D-B6AD-59422FAB2E6B.jpg


E cặp Mông 1M ,e ko chịu nổi , móc con cặc ra chuẩn bị hành hạ quả Mông với cái lồn này:
15BA1F59-3AF2-4442-AAA7-D0F8C57BE6EC.jpg


1B9B21EC-B691-4F49-B92E-A0502BA6942F.jpg


8B4F54A2-79B5-4463-9179-0002F9B1736F.jpg


Vk e từ từ cầm cặc , nhét vào cái lồn đầy đĩ thoã:
835AA336-DE57-429C-BBB2-B57284B1F9C0.jpg


Thật sự doggy quả Mông 1M nó lên chín tầng mây luôn các bác ơi. Nên lần này e doggy đến lúc ra e thì thôi..Vừa doggy vừa nhìn quả Mông nó nảy nảy tưng tưng liên hồi thật sự nó sướng. E vừa doggy vừa vỗ vào Mông , thề với các bác nó kêu phạch phạch phạch... phạch phạch nghe sướng vô cùng...
E8444A72-F17A-48E3-90C8-88CF31FD8169.jpg


B0679AD4-B37A-49DF-BF0D-60BB8E250F5E.jpg


Vk e thì khẩu dâm mấy câu quen thuộc, nghe rất dâm đãng :
Dm a ơi: cặc đéo gì to với dài thế, dm chơi vậy ai chịu nổi..... ôi ôi dm sướng quá. Dm sướng chết mất...ôi chết e mất thôi a ơi ....Những câu chửi thề liên tục phát ra từ miệng vk e :

A21B8474-4B67-4AEC-887E-74104F3F1FFA.jpg


1FC26848-00D5-4D03-B441-C64B86D2F505.jpg


Vừa doggy , nhìn Mông nảy nảy + tiếng khẩu dâm của vk e làm e ko chịu nổi, vứt dt xuống nệm mà giã liên hồi. Vk e người giật giật, mông nảy nảy, lồn co bóp nghiến muốn đứt cặc e để hứng trọn từng dòng tinh trùng của e vào sâu trong lồn . Tiếc là khúc này e lên chín tầng mây rồi nên ko quay , chụp dc cảnh này.hic..
2F6D2445-D55E-488A-B111-D3BBD5C8139A.jpg


Kết thúc vk e tắm , rửa lồn kết thúc buổi hoan lạc trong sung sướng..
Nhìn vk tắm , chỉ biết ước gì có bác nào vào tắm cho vk e . Xong địt vk e từ phòng tắm ra tới giường . Có dịp các bác bú liếm , địt phụ giúp e 1 tay với ...e cạn tinh trùng với quả Mông 1M này rồi...

83209C07-592B-414F-819D-B965DF9A9EDF.jpg


Các bác like thì cho e xin 1 Commen để vk e đọc có động lực lên bài sau nha.. như vậy e mới có cơ hội dc tặng vk hotgirl của e cho các bác ạ..
Chúc các bác buổi tối, 1 tuần mới gd luôn vui vẻ bình an nhé....

    • Like
Gặp lại ny cũ: Em ở Việt Nam 2 tuần nữa thôi, tranh thủ địt em đi!

Chia tay không phải bởi vì hết yêu mà vì 2 đứa không cùng chung 1 định hướng về tương lai.
Em luôn muốn ra nước ngoài định cư, còn tôi chỉ yêu đất nước hình chữ S với những người phụ nữ xinh đẹp... 8 năm rồi kể từ ngày tôi và em rời xa nhau. Sau đó 1 thời gian tôi lấy vợ, còn e sang nước ngoài định cư. Chúng tôi có gặp lại nhau vài lần vì e hay về VN, từ đợt trước covid cũng phải gần 4 năm đến nay chúng tôi chỉ thi thoảng hỏi thăm nhau qua fb.
Đợt này em về VN có việc... Chúng tôi lại gặp nhau. 2 đứa dự định đi lượn qua những nơi chứa đựng bao kỉ niệm của 2 đứa, cùng nhau đi ăn hết những món ngon của HP nhưng thời tiết khắc nghiệt quá khi vừa đi 1 lát e kêu đau đầu, tôi phải trở e về nhà...
Em: Vú e đẹp ko, lồn em khít không, a liếm đi, a có thấy mùi nước lồn lẫn mùi nước đái ko? địt e mạnh lên a địt mạnh lên
Tôi: A địt bung lồn e ra nhé, địt cho bõ những ngày xa nhau
Em: Địt e đi, địt e nhiều vào, 2 tuần nữa e đi rồi, buồi ck e bé lắm, lại ko cứng, em ko đc sướng lồn...
Tôi: A bắn tinh vào lồn e nhé
Em: A bắn đi, bắn ngập tinh lồn e đi
Tôi: E ko sợ có thai à?
Em: A bắn đi xong e uống thuốc, em thèm những dòng tinh trùng ấm nóng bắn vào lồn lắm. Tinh trùng của chồng e gần như ko có
Tôi: Đừng sang đó nữa, ở đây địt nhau với a suốt đời được không
Vừa nói tôi vừa dập liên tục vào cái lồn dâm đang ưỡn lên vì sung sướng
xong 2 đứa ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thấy e nằm quay lồn ra như này mà kích thích thật sự, buồi lại cửng lên nhưng ko quên chụp vài bức ảnh trước khi làm cái thứ 2.
Em: A vẫn giữ thói quen quay chụp khi địt à?
Tôi: Uh, nó làm a hưng phấn hơn mà. a chụp e trong phòng như này có được ko?
Em: Dạ e chiều anh mà, phòng e bao lâu rồi có ai vào đâu. A chụp đi rồi ra đây liếm lồn e nhé...
3d487f910626d8788137.jpg


8893cb4ab2fd6ca335ec.jpg


9115acccd57b0b25526a.jpg
  • Like
Reactions: Vdkavil

Em không xinh nhưng còn những điều khác

Vu vơ gặp em trên tinder, ảnh thì như bao đối tượng khác, chắc chắn ảo nhìn xa xa ko quá rõ mặt.
Nói chuyện qua thấy em cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm kiếm trai như bao cô gái khác, vẫn bài quen quen là em là sgm, 1 mình khó khăn, gặp em thì có quà cho em nhé. Ok em gặp thôi.
Bữa gặp em đến trước nhận phòng ngó cửa sổ, sau 1 lúc thấy em đi xe đến, 1 chiếc wave alpha. Dáng người nhỏ nhắn kiểu loli thấy cũng hay.
Khi em lên đến phòng thì cảm nhận đầu tiên khi cởi khẩu trang là mặt em ko được xinh như những cô gái mình từng gặp, có vẻ hơi thôn quê nhưng thôi, đến rồi chả lẽ lại vác trym đi về.

Đeo bao vào chiến thôi của lạ nên càng cần cẩn thận. Tuy mặt em không xinh nhưng ngực tròn vừa vặn hợp với type loli, đưa cây hàng của mình vào thấy khít dịt, có vẻ cũng không thường xuyên được nong ra.
Sau 1 hồi trong lúc đang hỳ hục dã chày thì em đột nhiên hỏi: Đeo bao hơi khó chịu, mình bỏ ra được không anh!
Lưỡng lự 1 lúc cũng đồng ý vì đánh giá chung thái độ của em từ lúc em đến đến cả quá trình khởi động thì thấy em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và sạch sẽ.
Chân trần thì các bác cũng biết rồi đó, phê tận óc, cả mình cả em, sau 1 hồi chiến đấu cho e mấy đồng rồi tạm biệt em.
Sau lần đầu đó cũng không để tâm tới em lắm, zalo vẫn lưu nhưng để khi nào bí chẳng có mối nào mà hứng quá thì lại ới em đi xả. Chưa đợi gọi thì em đã chủ động hẹn gặp và xin tiền, em bảo đang cần tiền đóng tiền phòng, đi với em lần này xong hôm nào rảnh ới em em đến ko cần quà. Vậy thì cũng hay xem em sao.
Lần này đến vì thấy oke nên mình không hiền lành như trước, bắt em BJ, rồi hành hạ em đủ các tư thế khiến em kêu la thảm thiết. Em không cho chụp hay quay nên chỉ chụp được mấy tấm lúc em cúi xuống BJ các bác thẩm tạm.
Sau lần đó thì thêm 1 lần theo hẹn ước đi với em không có đòi hỏi gì thì cũng tạm biệt em.
Các bác thấy rằng mặt xinh có quan trọng không nhỉ, mặt xinh cảm xúc tất nhiên mạnh mẽ hơn, nhưng sạch sẽ để có thể tự tin chân trần, khít dịt để thăng hoa cảm xúc thì cũng được nhỉ các bác

VỢ YÊU HOTGIRL HOÁ THÂN CÔ HẦU GÁI, LÊN ĐỈNH SEXTOY VỚI CÁI LỒN KHÔNG LÔNG NƯỚC LÊNH LÁNG (P7)

Xin chào các bác
Một lần nữa cảm ơn tất cả ae đã ủng hộ vc e. Cũng nhờ các a e trên diễn đàn comments bình luận thân thể ,về cái lồn không lông dâm đãng của vợ e .Nên vợ e hiện tại vô cùng dâm dục và đĩ thoã ,và chắc cũng là vì có bản tính thèm khát tình dục khá cao nên chuyện giường chiếu của vợ e mới đạt đến sự dâm đãng ,đĩ thoã đến như vậy. Nên nhờ vậy mà em có thể làm những trò bạo dâm , khẩu dâm , đặc biệt vợ e rất nghiện sextoy cho màn dạo đầu mà vợ e luôn yêu thích.

Tiện các bác ghé qua ,bú liếm nước lồn vợ em cái nha..nước lồn vợ e ra nhiều quá..

Mời các bác chiêm ngưỡng vợ thân thể vợ e và cái lồn không lông bóng loáng trước khi e bú liếm..

D2135469-6412-43BA-B82C-0E8629B5E52C.jpg


3A377C80-DE60-423F-944B-1A67A753C5C9.jpg


1645F785-B4C5-4807-85DD-AAFF8501A1F3.jpg


A41D4778-95BF-4E97-9635-1CB727B6C48E.jpg


1162A13D-9981-4A94-AFB2-89BAD81E8898.jpg


BEC9984E-3FD2-4095-A034-9B3C9EF7C82C.jpg


Bắt đầu massag cho vợ trước màn dạo đầu

0D6944E8-612A-4025-BD90-12836B26C05B.jpg


64DCC078-11B1-4A7F-A9EC-D8BCF75985B3.jpg


17E45189-6E9A-46FA-B2FC-D30239280484.jpg


5196F37D-960F-4B84-9C02-AFA77B1F86FF.jpg


Bú liếm xong , thủ dâm sextoy cho vợ ra nước
CE6D8735-5407-46E1-8F69-1747130B2B86.jpg


17E7292C-8342-42A4-A9D6-C82EEE9BBC6F.jpg


081F1F8E-D712-4CA7-8C39-0A10A75F2083.jpg


8AB45059-908F-4D2C-BB12-DF7696B4606A.jpg


7D2FD534-1EC2-4AB1-8CB3-4DFB04E26D55.jpg


86F2B1E3-FA64-4BCD-9290-E99B93B70093.jpg


Khúc này vợ e giật giật liên hồi, miệng rên rỉ : ôi a ơi, a làm e sướng thế..ôi sướng chết mất
BCCC6F5C-6427-4434-ACD8-594F897444F6.gif


998CE2CE-752A-4846-8866-EB95EA2AF4AA.gif


Rung giật rên tỉ không ngừng .ôi nổ tung cái lồn e lên mất a ơi..sướng quá a ơi.sướng cái lồn quá
27076461-BA83-4022-A1BD-2981C107C187.gif


78E1C343-811B-4F65-BE5F-40A6EA663391.gif


Sau 1p phút dạo đầu, vợ e rên ,hét lên mấy tiếng thật to: ôi a ơi, đm mẹ sướng cái lồn . Dm sướng cái lồn quá ..ôi chết mất..e rrra e rrra a ơi.ôi ôi.ư ư ư.dm sướng quá a ơi...ưư
622DB008-7B9D-40D4-969C-AD1FFF5850E2.gif


13C1D8B4-FB13-48F0-981B-13865784128D.gif


10 phút vợ e lên đỉnh phải 3 lần, xong bắt đầu e tiếp tục bú liếm hết nước lồn ,xong e địt vợ ở rất nhiều tư thế.. dài quá nên e lên tiếp phần địt nhau với vợ ở phần tới
Do e chưa biết cách up videos nên các bác thông cảm nha ..
Chúc các bác tuần mới vui vẻ

Vợ dâm muốn banh lồn cho trai đụ

Chào các ACE thiên địa,
Tầm 1 tháng trước mình đã giới thiệu vợ mình cho ae, được sự hưởng ứng nhiệt tình từ ae thì vợ mình cũng đã thoải mái hơn trong tư tưởng. Lúc mình rủ vợ trong năm nay MSYN thử thì cũng gật gật, bẳng đi mấy hôm ẻm lại làm mình bất ngờ vì chủ động thỏ thẻ là nếu tìm được bạn KTV ưng ý vợ muốn bị chơi luôn các bác ạ. Tự nhiên thấy vợ dâm lên mình vui khó tả lắm.
Rồi mình cũng khám phá ra được Sở thích của ẻm là cuckold chứ không phải some, thế là chốt kèo sẽ thử tìm ktv trong năm nay luôn.
Tiêu chí vợ mình hơi cao nên tụi mình xác định là sẽ trả tiền để tìm được bạn ưng ý vợ mình. Mình nêu ra để các bác tham khảo xem như nào nhé.

Tiêu chí: đẹp trai, Sáng sủa, sạch sẽ, hàng họ 15cm-17cm, có hỗ trợ chi phí xét nghiệm các bệnh TD, có nghiệp vụ MSYN chuyên nghiệp.

Mình có thể sẽ không rep hết tất cả tn bên ae không thấy rep thông cảm giúp nhé.

Dưới dây mình gửi các bác ít ảnh em vợ nhà mình. Bác nào muốn đâm lúc cán vào không ạ. Phê lắm đấy. :)

greenupload.com

20230430 000819


Ảnh 20230430 000819 lưu trữ tại GreenUpload.Com

greenupload.com
greenupload.com

greenupload.com

20230430 000752


Ảnh 20230430 000752 lưu trữ tại GreenUpload.Com

greenupload.com
greenupload.com

greenupload.com

20230430 000648


Ảnh 20230430 000648 lưu trữ tại GreenUpload.Com

greenupload.com
greenupload.com

greenupload.com

20230430 000607


Ảnh 20230430 000607 lưu trữ tại GreenUpload.Com

greenupload.com
greenupload.com

greenupload.com

20230430 000527


Ảnh 20230430 000527 lưu trữ tại GreenUpload.Com

greenupload.com
greenupload.com

greenupload.com

20230430 000438


Ảnh 20230430 000438 lưu trữ tại GreenUpload.Com

greenupload.com
greenupload.com

greenupload.com

20230430 000312


Ảnh 20230430 000312 lưu trữ tại GreenUpload.Com

greenupload.com
greenupload.com

greenupload.com

20230430 000204


Ảnh 20230430 000204 lưu trữ tại GreenUpload.Com

greenupload.com
greenupload.com

Trãi nghiệm, chúc mừng 14/2 sớm trước khi vợ đi du lịch

Sau đợt dịch dài là chuỗi ngày đâm đầu vào làm việc kiếm tiền, đôi khi không còn sức lực nghĩ tới chuyện khác. Sáng làm tối làm, về lại lăn ra ngủ quên cả nghĩa vụ và nhu cầu của con chim yêu quý!
Đợt này mình lại bù đắp cho vợ iu một chuyến du lịch xa (không đi chung) với nhóm bạn nữ của vợ!
Trước khi em đi suy nghĩ mãi chẳng biết tặng gì thôi thì tặng em chiếc lọt khe cùng 1 sextoy để trãi nghiệm khi vắng chồng!
Đang là lần đầu tiên vợ mặt lọt khe mà nhìn cũng ổn phết! Anh em chấm điểm thế nào nhỉ?
0BBA27DD-B587-4AD6-A88B-172CDFB149B9.jpg


Tuy không còn như thời sinh viên! Nhưng tính ra cũng ổn so với tuổi này!

35F11A9D-E1ED-407D-AECF-3585E311F3F5.jpg

7B9E23D7-F489-40E4-960B-B39D1AE92AEA.jpg


Dáng vẫn còn giữ được thế này sau bao nhiêu năm
Lần đầu cho vợ mặc lọt khe mà cứng hết cả lên!
716C334D-2B7E-476A-984C-993855579B6F.jpg

D464A881-9486-48F1-9D34-1BD14E9AF330.jpg


Tiếp tục cho nàng trãi nghiệm món quà thứ 2 ( chắc phải cho đem theo đi du lịch, kakaka)

A1AC9D91-F144-471C-B19A-8FCC61DBDC3D.jpg


Hàng này được cái to bằng nhung dài hơn của mình! Haizz
4793C5D4-8E41-4574-88F7-5A91910D2747.jpg


Nhìn nứng hết cả người
B5B0CB7D-5968-445D-A166-FBE7F58417E9.jpg


Chịu không nổi rồi đè vợ ra chịch đủ thể loại, thêm màn bắt vợ ngậm cu giả mà nghĩ như đang some! Rất thú vị!
4B5C6004-3EE0-4328-B0A0-230AB991BCC9.jpg


Nhing kiểu này đố ai dừng lại được!
Tranh thủ làm phát để kỷ niệm trước khi nàng di du lịch thôi!
87E22737-48E9-483D-8A99-66D0593882B3.jpg


Hai món quà tặng làm cả 2 lâng lâng cảm xúc! Một trãi nghiệm mới mẽ ngày valentine!
Chúc anh em có một ngày 14/2 vui vẻ và ngon chim!

Mr_Hahn đón trung thu cùng chị Hằng Nga lực sĩ

Đúng là ko nên tin ai trên mạng, Hahn thấy chị up story nhìn thon gọn Vline nuột nà lắm, chị up bảo tìm kèo đi xem lân, Hahn cũng vào rep tn gạ chơi, ai ngờ chị chịu đi thật. Đến nơi thì ối dồi ôi, chị cao hơn Hahn 1 chút cỡ 2 3 đốt ngón tay, nhưng qtrong là chị đô con vãi chưởng các bác ạ. Trông như VDV cử tạ. Hahn nghĩ thầm đêm nay chắc lành ít dữ nhiều, nhưng sau đêm đầu chở đi dạo, xem lân, ăn uống thì Hahn thấy chưa vào việc đc. Tổng thiẹt hại hôm đấy là 50k xăng, 20k tiền nước mía, 50k cá viên chiên mắm, kem dừa Mã Lai thì chị chủ động tranh trả. Coi như huề vốn
Tối đó về thủ thỉ, làm tư tưởng, đại loại là dẫn dắt câu chuyện về hơi hướng 18+ để xem phản ứng của chị, thấy chị khá cởi mở trong vấn đề này, sau đó thì nói bóng nói gió lần sau sẽ xxx, thấy chị cũng ko phản ứng gì nên sang tối sau đi xem xong là chén luôn
Vào đến khách sạn mới ngỡ ngang, ngạc nhiên, chị hành hạ Hahn sml, chị phi ngựa mạnh đến nổi 2 hòn bi về cứ bị nhói nhói, vì chị nhún lực quá, mà lại chưa chuẩn bị bôi Sìn Gel trước nên cố gắng kìm nén, trụ đc 10p là Hahn co giật, xả tinh xối xả. Chị cười mỉm, Hahn thừa biết điệu cười đểu này ám chỉ chê Hahn yếu. Thôi thì đêm sau lại phục thù tiếp
Ngày hôm sau....
Sau khi đã chuẩn bị trước từ a-z, bôi ít Sìn Gel, ngậm nữa lát tem Vinix cho thật chắc chắn, đêm nay do có chuẩn bị trước nên làm chủ đc cuộc chơi, bắt nàng lực sĩ này phải chổng mông như chó cái, như 1 con đĩ thõa. Và cũng tranh thủ làm vài bô hình cho ae xem :))
IMG_1691852127495_1696138921225.jpg

IMG_1691852127496_1696138921276.jpg

IMG_1691852127497_1696138921356.jpg

IMG_1691852127498_1696138921419.jpg

IMG_1691852127499_1696138921485.jpg

IMG_1691852127494_1696138921166.jpg

IMG_1691852127500_1696138921552.jpg

IMG_1691852127489_1696138920718.jpg

IMG_1691852127492_1696138921058.jpg

IMG_1691852127493_1696138921110.jpg


Ae nào cần tư vấn Sìn Gel không nóng rát, giúp lâu ra. Và tem Viniix ngậm giúp cương tốt thì nt Hahn tư vấn nhé
Tele : Ongchusinsu123
Zalo : 0777430123 - 0935545470

Vợ các bác có dâm như vợ em không?

Chào các bác đồng dâm TĐ!
Lâu lắm rồi mới lại có thời gian để viết bài chia sẻ cùng các bác. Chẳng qua là cái công cuộc đưa vợ vào con đường sung sướng của em nó chông gai quá các bác à! Lúc trước thì vợ không chịu còn bây giờ chịu rồi thì đòi phải kím được con cặc nào mập mập nha, không cần quá dài nhưng phải mập mới được, chứ ốm tong ốm teo đút vô cái lồn dâm rỉ nước không sướng tí nào! Em tìm mãi được vài bác nói chuyện ok nhưng khổ cái cặc lại dài nhưng không mập như ý vợ em muốn haizz thiệt là khổ quá mà các bác.

Mà vợ em dạo này ngày càng dâm các bác à! Mỗi lần đụ nhau là vợ cứ phải chồng ơi kím cho vợ con cặc thiệt bự để cho vợ đụ đi. Rồi còn lúc bú cặc em thì nói chồng ơi vợ bú cặc chồng bằng cái tư thế này là để cho con cặc khác đụ vô cái lồn của vợ từ phía sau nè! Có khi còn đòi em kím tới mấy con cặc lạ để đụ gang bang luôn chứ! Dám chắc vợ em dâm hơn vợ các bác nhiều, có điều vợ em đòi hỏi cao quá làm em chẳng biết kím đâu được các bác à! Em ở Vũng Tàu xa xôi hẻo lánh quá hay sao mà kím cặc bự khó dữ vậy các bác.

Thôi văn vẻ em lủng củng nên tâm sự với các bác tí, để các bác tập trung vào cô vợ yêu bé nhỏ dâm đãng của em nha. Các bác cmt nhiệt tình cho vợ em đọc nhé! Bác nào lên kịch bản đụ vợ em như thế nào hay hay lạ lạ là vợ em khoái lắm luôn nè! Tiện thể bác nào ở Vũng Tàu mà cặc bự thì cứ mạnh dạn inb em phát nhé!

Cuckold Vk đi nn với PT

Hi các ae,
Sorry vì lâu nay ko có bài mới. Chả là đợt này vk quay lại đi tập gym để lấy lại vóc dáng và sức khoẻ để phục vụ ae. Nên mình cũng có cái này muốn kể.

Chuyện cũng ko có gì, cho đến khi có PT (người hỗ trợ) mới qua kèm cặp vk.

Anh chàng này người khá đẹp, body 6 múi nhìn rất là mlem theo như vk tả thì có những động tác, vk nhìn rõ cái chỗ ấy nó cộm lên rất to.

Hic hic, còn anh chàng kia thì cũng lấy cớ hướng dẫn để đụng chạm, rồi cũng xin sdt và bắt đầu nhắn tin. Lúc đầu cũng chỉ hỏi han sau khi tập, rồi hướng dẫn chế độ ăn, uống...bla bla.

Mà ae cũng biết đấy, vk mình thì rất dâm, về cũng kể với mình như thế như thế. Hehe.

Sau khoảng 1 tháng thì có vẻ anh chàng kia rất kết vk mình, và hình như biết vk mình đi tập ko mặc chip vì vk mặc đồ bó, ko thấy viền. (nếu ae tinh ý sẽ thấy). Rồi rủ vk mình đi ăn.

Vk mình thì cũng có tìm hiểu về ông ý, cũng có gđ rồi, nên cũng sợ. Nhưng dưới sự khuyên bảo động viên của mình thì vk đã đồng ý đi ăn riêng.

Vậy là vk mình với ông kia hẹn nhau, còn mình sẽ đi theo để bảo vệ vk cũng như cho vk yên tâm. Híc, ae nào đã từng như vậy chắc sẽ hiểu cảm giác của mình lắm.

Đến ngày hẹn, vk cũng khá là háo hức và hồi hộp, mình cũng vậy, haha. Cứ đi ra đi vào, chọn váy chọn áo xong cứ hỏi mình có mặc chip hay ko, nếu mặc thì mặc loại nào....

Rồi cuối cùng vk cũng chọn dc cái váy, mà chỉ cần kéo sang là sẽ thấy dc cái bướm xinh vì nó xẻ từ dưới lên tận rốn :D

Ông kia đi oto qua chỗ làm đón vk mình, hôm ấy vk xin về sớm, mn nhìn cứ nghĩ là vk mình bắt grab thôi, còn vk thì cứ nt hỏi mình đâu rồi, đi theo em nhé.... Híc, cảm xúc thật là lẫn lộn ae à.

Lên xe thì ông kia nhìn và khen vk nay xinh, mặc như đi sự kiện á. hehe, vk thì ngồi xong cố tình để cho cái chỗ xẻ tà kia lên cao gần bím. vk có mặc lọt khe nha ae.

Đi đến gần quán ăn, thì ông kia bảo bây h còn sớm quá, (lúc đó mới gần 5h), hay ae tìm chỗ nào riêng tư nói chuyện tí, vk bảo "tuỳ anh, vậy cũng dc". Thế là ổng quay xe đâm thẳng vào nn. híc, làm mình đi theo suýt thì mất dấu. Ổng phi vào 1 cái nn có tầng hầm làm bãi đỗ xe, vk kể là vừa dừng xe, chưa kịp tắt máy, ổng đã lao sang ôm hôn vk, vk cũng khá bất ngờ, chưa kịp phản ứng, thì ổng đã ngấu nghiến, rồi tay thò vào ngay cái chỗ xẻ tà kia móc bím vk, bím vk cũng thuộc loại phản ứng nhanh, nước nôi cứ gọi là lênh láng. Sau khi định thần lại thì vk đẩy ông í ra, bảo thôi lên phòng đi anh, ở đây ngta thấy. Nói xong vk cúi người cởi quần lót ra, rồi cất vào túi. Ông kia há hốc mồm, có vẻ như rất kích thích, hehe. thế là vội vàng tắt máy xuống xe rồi lên lễ tân lấy phòng. ....

Cái nn hay ks đấy thì có 1 tầng hầm và 3 tầng nổi, nên ko có thang máy. Ông kia lấy phòng xong thì dẫn vk mình lên tầng 3. Lên tới nơi thì vk kể là cả 2 cùng lao vào nhau, ông ý hôn xong cởi váy, vk thì thò tay kéo khoá quần, rồi vk quỳ xuống thổi kèn cho ông ý, cũng hơi thất vọng vì chim ông ý ko to như kỳ vọng, nói chung là bé hơn của mình.

Rồi ông í kéo vk lên giường, hôn hít bóp vú rồi liếm bím vk mình. Vk bảo ông ý như hổ đói, vk ko kịp lấy dt để làm ảnh minh hoạ cho ae. Nên mình đành up tạm cái tư thế tương tự để ae dễ hình dung.

z3638113098479_25d115a86158f6107d93afe1abb1207e.jpg


Rồi ông ý đút vào lồn vk mình, chơi ko bao luôn mới ác chứ.

z3638113112615_c2310ab349bcb96bc768b71915628378.jpg


(Ảnh cắt tạm từ clip cho ae dễ hình dung cái tư thế của vk lúc đó thôi nhé ae).
z3638113105941_efc0027b932a8896767782fa8efcc4ce.jpg


Về phần mình, thì sau khi chờ cặp đôi vào phòng xong xuôi, mình cũng đi vào thuê 1 phòng, nhân tiện nhìn trộm xem vk mình đang ở phòng bao nhiêu, hehe, con bé lễ tân đưa cho mình cái chìa khoá cùng tầng, nhưng cách 2 phòng mới đau.
Mình đi lên mà hồi hộp muốn vỡ chim, à nhầm vỡ tim. lên đến tầng 3 thì có 5 phòng cả thảy, phòng vk mình là 304, còn mình là 301, phòng 302 và 303 đều mở cửa, nghĩa là chưa có khách, hehe. Mình về phòng bật cái điều hoà, quạt, tháo đôi dày ra cho êm ái, rồi nhẹ nhàng rón rén đi lại cửa phòng 304, lúc đầu thi cũng chưa quen vì chỗ đó gần đường khá ồn ào, sau 1 lúc làm quen thì mình đã định hướng đc âm thanh, và nghe tiếng vk mình đang rên, còn ông kia dập như máy khâu, hic, quả này thì nát lồn rồi vk ơi...

Tính theo thời gian thì vk mình vào trc mình khoảng 30p, như vậy mình đoán chắc là đang cao trào rồi. Nên mình đứng ngoài nghe lén tiếng rên của vk và tiếng thì thào của đối tác khoảng 5p, rồi bỏ về phòng. Về nằm chợt nghĩ "mình đang làm gì thế này". Híc, cảm giác thật khó tả, vừa ghen vừa nứng mà cặc lại tiu ngỉu, chả hiểu kiểu gì. Nt cho vk, bảo vk chụp ảnh, rồi lại nằm chờ. 1 lúc sau thấy vk nt lại hỏi mình đâu, ông kia đang đi vs, với đang kêu lễ tân mang nước. Mình bảo đang ở phòng bên cạnh. Hỏi vk sướng ko, vk bảo có, xong bảo thôi nhé, ổng ra rồi, em địt tiếp đây. Híc. Nghe có tức ko cơ chứ. lát sau thì có tiếng bước chân, lễ tân mang nước lên, chả hiểu nc gì, chắc là tăng lực. mình nằm 1 lúc, rồi lại mon men tới gần cửa phòng, lần này có vẻ vk rên to hơn, chắc đoán mình đang ở ngoài nên định trêu mình đây mà. Vừa rên lại còn nghe tiếng khẩu dâm, híc, nào là địt mạnh đi anh ơi, cặc a to quá, bla bla, tiếc là cái cửa nó kín, ko có khe hở nào để nhìn trộm, cái phòng 304 cũng ở cuối, ko thông vào đâu nên ko có cách nào nhìn trộm đc chứ ko thì cũng làm liều lấy tư liệu cho ae xem. Mình nghe 1 lúc rồi cũng chán, lại lui về phòng nằm chờ. Sau 30p thì nghe tiếng mở cửa và vk cũng nt là "anh ơi về thôi, em xong rồi". vậy là mình cũng cbi về, để xem cái lồn vk có sứt mẻ gì ko sau cuộc cuckold hôm nay. Hehe.

Kể thêm đoạn này. chả là lúc đi xuống cầu thang, thì do vk mặc váy xẻ, mà ko chip, đi lên thi ko sao, nhưng lúc đi xuống, lại gặp cặp đôi đối diện, nhìn từ dưới lên có thể thấy lấp ló, nhất là lúc bước đi. Hêhe, vk mình ko ngại ngùng gì, cứ như không vậy, còn đôi kia thì cứ nhìm chằm chằm vào vk, híc, trong khi ông kia hình như cũng biết nên bị kích thích. xuống đến xe lại kéo vk mình lại hôn và thò tay móc lốp, vk mình cũng dạng chân ra cho ổng móc và hôn đáp trả nhiệt tình.

Đúng lúc đó mình đi xuống lấy xe máy, nhìn thoáng qua thấy ổng đang choàng qua ôm hôn vk, híc, tự nhiên hơi sốc ae à, lúc đó nó kíhc thích lắm. định đứng xem nhưng ông kia thấy có người, liền nổ máy và đi ra luôn, còn mình cũng lấy xe chở chim về nhà nằm chờ vk.

Còn tiếp...

Em trưởng phòng bank xinh đẹp - PHẦN 3 - Tuyệt đỉnh làm tình

Do vướng nhiều việc bận gia đình, công việc nên không liên lạc thường xuyên với em.
Thi thoảng chỉ vài tin nhắn hỏi thăm qua loa. Thấy e up fb chụp góc quán cafe tôi và e hay hẹn họ kèm caption: "Có 1 người vẫn yêu 1 người..." tôi liền thả tim.
Lúc sau e nhắn cho tôi: Bỏ bê bao lâu, tưởng quên e rồi còn thả tim làm gì?
Tôi: a ko bỏ bê, em đẹp như thế sao a quên em được
Em: gái đẹp đến mấy, đàn ông chén vài lần cũng chán
Tôi: a nói thật
Em: a chứng minh di
Tôi: gặp nhau nhé, a qua đón hay hẹn nhau ở chỗ cũ?
Em: e ko phải hàng, cứ gặp nhau là chén.e muốn gặp a, vì e nhớ a, nhớ mùi nước hoa của a, chứ ko vì tình dục.
Tôi: a cũng nhớ e, em đang ngồi quán X à? 30p nữa a qua đón nhé?
Em: a nhớ e sao a ko liên lạc? em đang không thoải mái, ko có tâm trạng gặp.
Tôi: gặp thì a mới làm e thoải mái đc chứ...chốt nhanh nhé, ko a có kèo đi ăn trưa với công ty
Em: thế e qua đón a
Tôi: oke
Vài tháng không gặp, em đã đổi từ Mec C200 lên GLC 300. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào, bộ đầm bó sát eo, nhìn rõ cái viền silit hằn lên bờ mông to, bước xuống từ con xe sang càng trông quý phái, sang trọng
Lên xe đóng thẳng khách sạn quen thuộc.
Vào phòng, trong lúc e vào nhà vệ sinh(chắc rửa lồn để tí cho mình liếm) thì tôi tranh thủ đặt đt quay. Lúc ra,e vẫn mặc nguyên quần áo, nhưng lại chủ động ôm tôi, em bảo e muốn ôm a thôi, đừng làm gì cả nhé...em nhớ a, em yêu anh, em ko quên đc a, nếu a độc thân thì e sẽ ko bao giờ để tuột mất anh...a up ảnh với vợ e xem mà buồn lắm nhưng chẳng thể làm gì. Tôi vỗ về, tỉ tê: ko có phận nhưng chúng mình vẫn có duyên ở bên nhau như này cũng là 1 điều đáng trân trọng rồi. E đừng nghĩ nhiều nữa, chúng mình hãy cùng tận hưởng những giây phút này
Tôi cởi hết bộ đồ công sở e đang mặc trên người, ôi chiếc silit đã ướt sũng nước lồn từ bao giờ...
Rồi tôi dìu e ra giường, e lại đẩy tôi ra, nằm quay sang 1 góc kiểu vẫn còn giận hờn. nhưng ko quên quay cái lồn dâm đầy lông lá về phía tôi, tôi xoa mông e, lấy tay di 1 đường dọc lồn e, rồi móc vào trong lồn. e thở hổn hển:"sao tưởng chê lồn e lắm lông".
Tôi vẫn trêu đùa e là chưa gặp cái lồn nào lông lồn nó rậm rạp như lồn e, e bảo nhất quyết e ko cắt tỉa lông lồn.
9281d63389a84ff616b9.jpg


1.1.1.jpg


1.1.jpg


10f3243c852a10eb7.jpg


- Máu dâm của e nổi lên, quay sang hôn hít tôi, tôi dùng lưỡi liếm từ tai e xuống cổ, mút chùn chụt 2 đầu vú đang cương cứng của e. E cong người lên vì sướng, 2 chân ưỡn hẳn lên, đưa mu lồn lên cao mời gọi
29790e83209833e00.jpg


312751b76940fc6ef.jpg


4491946309dffee29.jpg


596477f1d194b3d68.jpg


- Có lúc lại sướng đến quắp chặt lồn lại
c2effc7783ec45b21cfd.jpg


- Em nứng không chịu được nữa quay sang mân mê buồi tôi. ôi, lâu ko địt, kỹ năng của e làm tôi vô cùng bất ngờ. e nắm chặt buồi tôi, lúc xóc e lại thả lỏng 1 chút, cứ thế nhịp nhàng xóc từ cán đến đầu buồi. tôi hỏi e mới đi luyện làm tình về à? e bảo: "tại a ko địt e, e phải xem sex nhiều để thủ dâm đó, em học theo trên phim"
6.jpg


7.jpg


8.1.jpg


8072bdde032bd934e.jpg


9453d202be9978c72188.jpg


Hết xóc buồi ngược tay lại đến xóc xuôi tay
3989e66cbcc37a9d23d2.jpg


61532b3f0990cfce9681.jpg


- Xong bất chợt e nhìn thấy tôi đặt đt quay, e chỉ tay về phía đt và nói "Ai cho a quay, e vẫn giận a đó, e ko cho quay như trước nữa đâu, chiều a quá a lại đi địt con khác".
9.jpg


- Không cho quay thì em trả buồi a đây hehe, thế là e lại vui vẻ tiếp tục âu yếm buồi tôi. Tôi định cầm chiếc đt còn lại quay cận cảnh mà nói thật nứng địt quá, chỉ muốn tập trung địt e, cầm đt quay thật sự bị phân tâm. Cuộc yêu ko thể thẳng hoa được.
Buồi a to quá, cứng quá, e mút đây, mút cho a sướng bắn vào mồm e nhé, em thích cả a đái vào mồm e nữa. Vừa nói e vừa cúi xuống mút buồi tôi như chưa bao giờ đc mút.
10.jpg


11.jpg


- "A ngồi lên đi, di buồi khắp mặt e đi, đút buồi vào mồm e đi, địt vào mồm e đi" - Từ 1 người phụ nữ đoan trang, dị ứng với khẩu dâm, ko cho quay chụp lúc địt nhau, làm tình còn ngại ngùng, nhiều hạn chế mà sau khi gặp tôi, em không khác gì 1 con đĩ dâm loàn. Tôi ngồi lên di cái buồi cương cứng rỉ nước khắp mặt e, rồi địt vào mồm e liên tục, nhấp như nhấp vào lồn..."
c316912e19b5dfeb86a4.jpg


d454476dcff609a850e7.jpg


de9949a1c13a07645e2b.jpg


- "Anh ơi lồn e nóng bừng lên rồi, a đút buồi vào địt tung lồn e lên đi" . tôi thi triển thế ngồi xổm truyền thống, cứ thế dập liên tục như máy khâu cho đến khi e xuất ra trước tôi, định đổi sang doggy nhưng e không chịu :"đừng đổi a, như này buồi a vào sâu lắm, e sướng lồn lắm, e ra rồi những vẫn muốn địt tiếp, địt kiểu này tiếp đi a". Cũng hơi chùn chân, tôi ngồi xuống dập tiếp thế truyền thống, tầm 10p nữa thì e lại ra, e rên tuy ko to nhưng tiếng rên mãn nguyện khi đạt đỉnh điểm của dục vọng khiến tôi cũng ko kiềm chế đc xuất đầy trong lồn e.
0c455360dbfb1da544eafdb495f97d2c70a0.jpg


9bd0e7f56f6ea930f07fa04686ab83597a16.jpg


36216f04e79f21c1788e61aa363a3d932269.jpg


- Cả 2 nằm ôm nhau thật chặt khi đã cùng đạt khoái cảm cùng nhau.
ac525356c7cd019358dc.jpg


- E bảo ra tắt máy quay đi nằm tâm sự cho thoải mái.
Nằm được 1 lúc 2 đứa lại mân mê, bú mút nhau. Bắt đầu cái thứ 2, địt chán chê chuyển sang doggy nghĩ lời hứa quay cận cảnh lồn e cho ae diễn đàn chiêm ngưỡng, với lấy đt để quay mà dập mạnh quá quay trượt tay rơi cả đt xuống đất, nên chỉ quay đc có đoạn ngắn. Nhìn lỗ nhị của e phê phết!
5f1efb0dc9a20ffc56b3.jpg


9e38a62c948352dd0b92.jpg


e2e40af0385ffe01a74e.jpg


Hẹn AE phần tiếp theo cận cảnh hơn nhé!

XÃ ĐOÀN : SIÊU PHẨM CÔ GÁI THẦN DÂM VỚI CHIẾC LỒN BAO NGƯỜI MƠ ƯỚC ❤️

Gặp em tại buổi team building của công ty
Em làm bên bộ phận tổ chức cho các doanh nghiệp đặt lịch,chăm lo cung cấp trang thiết bị để đoàn sử dụng
Chả có gì khó hiểu khi đập vào mắt điều đầu tiên là sự dễ thương,rất ngoan lễ phép và nhiệt tình với đoàn.

Đi cùng với đoàn ngày hôm đó mình không rời mắt khỏi dự dễ thương này được,mấy bố cùng công ty thì cứ hau háu đánh giá xem con này con kia ngon hay dễ ăn rồi cười khúc khích với nhau

Kết thúc chuyến hành trình trước khi rời nhóm hoạt động mình cũng mặt dày xin kết bạn zalo với em thông qua nhóm,thế nào em đồng ý luôn mà mấy bố kia add em ấy chảnh choẹ,hay là có điều gì mờ ám chuẩn bị thành hạt thóc rồi đây

Nói chuyện với em 2 hôm về công việc cuộc sống em cũng khá cởi mở bản thân,xin được facebook của em mới tò ra trên mxh em là cô gái khá open và sexy,bẵng 1 tuần mình lựa không nhắn tin đả động gì thì chỉ thả tim những tấm hình sexy em đăng tải.Bỗng 1 hôm em chủ động nhắn tin trước cho mình :


-Quên em rồi đó hử ?

-Đâu,sr nàng tại a bận cv quá nhưng a vẫn theo dõi thả tim em mà hihi

-Xí ai thèm cái thả tim đó của anh chứ,nhắn tin làm quen ngta xong gây thương nhớ bỏ bê à,hay là có đứa khác sexy hơn rồi

-Ui cha làm gì có ai đâu a bận công việc suốt ấy,cũng nhiều tin nhắn nên không có để ý

-Này! em mới chụp mấy tấm,lựa xem nên đăng tấm nào ?

-Đâu,gửi anh coi,anh hơi bị có gu thẩm mĩ đó nhé hihi

Thật sự bất ngờ khi em gửi cho mình những tấm ảnh này ?

FC337215-34A8-4CA4-B321-A606DDAE66E4.jpg


F9004CCA-13F8-4172-9744-68BF214C46AC.jpg


4961802D-044D-4161-AD24-236756641AEE.jpg


-Uầy,anh bất ngờ đó
-Bất ngờ gì cơ,em tưởng cả đống con gửi cho anh rồi chứ


-Có đâu ta,a còn độc thân mà chả ai quan tâm đây này

-Thui bớt đi ông,anh thấy em thế nào

-Body đẹp quá nàng ạ,cái mông kia muốn đánh cho đỡ ngứa tay đi

-Giờ mới muốn à,em tưởng anh muốn đánh luôn từ hôm đi team building rồi chứ

-Làm gì a lỗ mãng thế được,haha nhưng mà đẹp thiệt mà

-Đẹp thì thả tim đi anh,em đi ngủ hihi kệ anh

-Ơ a tưởng bảo a lựa mà?

-Thui chả lựa nữa,cho a đó em dỗi rồi

-Ơ anh có làm gì đâu,vậy em ngủ đi nhớ

Thế là mình chúc ngủ ngon nàng rồi không nhắn tin nữa,thế là mày chết với bố rồi đấy kkkk

Tối hôm sau nổi hứng lên 10h khuya gọi nàng đi nhậu,nhận được câu trả lời đồng ý luôn nên sang đón nàng đi dạo chút rồi tạt vào quán lẩu ếch ngồi nhâm nhi,2 đứa trò chuyện khá lâu về cv rồi gia đình cũng hết 4 quả dừa mới đứng dậy.Thế là mình chở nàng về,đằng sau thì tự động ôm eo mình lúc nào không biết.Thế là cố ý chở em về phòng của em rồi mình tạm biệt em ra về

Đúng như dự đoán,mình vừa đỗ xe làm cốc trà đá thì nàng gọi điện

-Anh đi đâu rồi

-À a đang làm cốc trà đá cho mát ý mà

-Anh đưa em về r bỏ em 1m thật à,bth em không có đi đến thế này đâu

-Không đưa em về thì đưa em đi đâu bây giờ cũng muộn rồi mà ( haha mình biết là vào bài rồi nên có giời mà thoát được bố mày )

-Nhưng em say,em sợ 1m lúc này

-Nhưng giờ thì đi đâu được,a đưa em về rồi mà,thế giờ em muốn sao nào ?

-Em không biết,nhưng em sợ 1m

-Sao em phải nói chứ a không giỏi đoán ý đâu

-Em...em....em muốn ở cùng anh tối nay

-Thế là ở 1 đêm thôi à

-Thế đêm nay rồi nhiều đêm khác được không ?

-Thế thì phải làm giấy cam kết ở vs anh nhiều nhé

-Xí,đón người ta đi nói quài

Thế là quay lại đón em,phi vào khách sạn chọn 1 phòng tầng 5

Bước vào phòng em đặt đồ xuống,cởi giày đi rửa mặt,mình thì ngồi ghế bấm điện thoại

-Thế vào đây rồi,đi ngủ đi em em say rồi (cứ cố đùa cho bằng được )

-Nhưng em không ngủ 1m đâu


-Thế em ngủ đi a ngồi canh cho

-Ứ,anh không thương em,e ko ngủ 1m đâu

-Thế muốn người ta ngủ cùng thì phải làm sao ?

Nói rồi em bước tới kéo mình đứng dậy và kiễng lên hôn vào môi thủ thỉ

-Em muốn ngủ với anh ạ...em muốn ở với anh cả đêm nay ạ

-Thế thì làm sao cho anh hết mình với em đêm nay đi nào

Thế là em kéo mình ra trước gương,cởi dần bộ đồ trên người cả 2 rồi nút lưỡi thật chặt

-Em muốn làm tình trước gương anh ạ

-Vậy anh chụp ảnh chúng ta trước gương để có kỷ niệm nhé

-Vâng để em chụp cho ạ

Nói rồi em cầm máy seo phì 2 đứa,mình thì bắt đầu cho tay mân mê cởi từng thứ đồ trên người em

8258EC91-9090-49A7-BD47-D74B308D0109.jpg


-Ồ cặp vú em đẹp thật đó
-Vâng,anh thích không ạ,em thích a mân mê nó lắm


-Sao lại thích anh mân mê nó

-Vì hôm đầu gặp em cũng thích a rồi em muốn làm tình với anh,em không biết nữa....hic

-Vậy với vú thôi sao ?

-Dạ em muốn cả dưới nữa ạ..

-Dưới là gì nào? Nói anh nghe

-Là...là là ấy em ạ

-Ấy là cái gì a đâu có biết đâu

-Da...huhu..là là lồn em hic

-Thì nói là lồn sao mà phải ngại chứ

-Em...em.. ngại mà

Nói rồi em cho tay xuống mân mê con cặc đang cương cứng lên vì kích thích

-Anh ơi,anh cho em bú nó nhé

-Bú gì cơ ??

-Dạ bú cặc của anh ạ

-Em thèm sao ??

-Vâng..em em thèm lắm,anh để em mút cho anh nhé

Nói rồi theo bản năng của 1 con đĩ đang trỗi dậy em nhẹ nhàng quỳ xuống cầm con cặc ngửi và hít hà,tay vuốt rồi mút nó thật điêu luyện

E66C1B32-E829-4727-8A76-5965BF622076.jpg


-Em làm có vẻ chuyên nghiệp nhỉ
-Anh thích không ạ,em sẽ bú cho a mỗi ngày ạ


-Em thích cặc a thế sao?

-Vâng ngay từ hôm đầu nói chuyện em đã muốn a chơi em rồi huhu...em ngại quá

Một lúc sau tôi kéo em lên giường mân mê cái lồn múp rụp

0040F487-3DB6-4639-8359-B24DAB29EE66.jpg


-Em muốn a làm gì nó nào
-Anh xoa nó đi ạ,em nứng huhu


-Nứng gì nào,sao lại nứng

-Em nứng lồn lắm,vì anh xoa nó ạ aaaaaaa em chết mất a xoa nó mạnh đi anh

-Thế a xoa cái lồn đĩ này nhé,nó đĩ phải không

-Vâng ạ,lồn em đĩ lắm nứng nó đĩ lắm anh ạ huhu em chết mất em nứng lồn quá

6B74A93E-27D0-495C-9D3C-E726C49EF72C.jpg


Chổng cái mông lại đây nào,a muốn ngắm cái lồn này từ phía sau

894DD86A-806B-4673-A4C9-6AFA9CE88EC7.jpg


-Vâng ạ,anh ngắm đi a nhìn nó em nứng lắm

-Anh chụp lại nhé,cái lồn đẹp quá

-Vâng... a chụp đi a chụp nó em nứng lắm anh ơi


115C64D8-E940-441E-BDC5-EAB69D96368F.jpg


-Vậy giờ em muốn sao nữa nào
-Anh ơi a móc lồn cho em đi,em bú cặc của a được ko


-Được chứ nó là của em đêm nay mà

-A đút cặc vào mồm con đĩ như em được không ạ,em thèm lắm aaaaaa

874B1484-AF67-4428-BF7B-ED192AA47928.jpg


Sau 1 hồi bú liếm tôi ghé tai hỏi em,đã muốn địt chưa nào :
-Anh ơi,a thích lồn em không,amh địt nó nhé anh

-Anh thích cái lồn non lắm

-Thế anh địt nó đi ạ,a địt thật mạnh anh nhé,lồn đĩ em nứng lắm anh ơi,anh địt đi

-Vậy ưỡn lồn lên nào cô gái

-Dạ em ưỡn đây a địt đi anh ơi,địt chết cái lồn dâm của em đi,nó thích cặc a địt lắm ạ

08DD4A43-699C-48E3-BFEB-8C12CF1019AF.jpg


CA0F96CC-E38F-4EC1-A24B-6C947703F876.jpg


Từng lời nói của em khiến tôi cảm giác thay vì vẻ bề ngoài dễ thương thì lên giường em hoá thành 1 người khác thực sự,cảm giác phấn khích làm tôi nắc em như điên dại

47A723DA-389F-4CAA-9A04-AD6B12DBD5E8.jpg


-Aaaaaaa a ơi a địt...aaaa a địt em sướng lắm aaaa
-Thích không con đĩ dâm của anh


-Dạ em thích em thích a ơi,lồn em tê dại rồi...anh địt mạnh nữa lên địt chết em đi,em nứng lồn lắm rồi huhu

-Thế thì địt tét cái lồn dâm này nhé

-Vâng anh địt đi ạ,anh địt tét nó đi,em chổng mông làm chó cho a chơi nhé

Nói rồi e quay chổng lại đúng tư thế tôi yêu thích

D48B79AA-E350-4D11-B3E9-3A671573F8E1.jpg


9C1A6961-5D49-41F0-B9AA-90797004A611.jpg


-Anh ơi a đút vào đi ạ a địt chết cái lồn dâm này đi ạ

-Chổng thật cao nhé


-Vâng a thấy con chó cái này dâm không ạ,anh địt cho chó sướng lồn anh nhé

-Aaaaaa a ra mất cái lồn khít quá đĩ ơi

-Anh ơi a địt a bắn tinh vào lồn em nhé anh ơi aaaaaaaaa

-Anh bắn hết nhé

-Vâng a bắn cho lồn em sướng đi anh

2C5F427C-D607-4346-8BD3-370D3774535B.jpg


Với sự kích thích của những từ ngữ dâm dục kèm chà sát cái lồn múp khít rịt,cuối cùng em cũng phải chịu thua vs cái lồn dâm này mất,từng dòng tinh trùng ồ ạt bắt thẳng vào sâu bên trong mà cái lồn khít đến mức không chảy ra ngoài được

F8502A43-086C-4647-AC99-F23DD944D3E5.jpg


Đến đây thôi em cũng mỏi tay vcl rồi các bác ạ,chúc các bác có những giây phút thư giãn và ngắm những tấm ảnh với cái lồn đĩ thoã của em nó.

Một trong những cái lồn mà em phải đánh giá là tuyệt phẩm ❤️❤️❤️

See you again

Ký tên : Giàng A Phò

P5. Ngày giải phóng tinh trùng cùng vợ yêu

hôm 30.4 2 vợ chồng mình nghỉ lễ cùng nhau đi nghỉ dưỡng
sau khi du chơi đến trời sẩm tối 2 vợ chồng cùng nhau đi làm vài lon bia
bia rượu lời ra vợ cũng ngà ngà say và kêu là em muốn về nhà chồng ơi
nghe đến đây 2 vợ chồng mình cũng dắt tay nhau đi về
vì đi 2 vợ chồng lên mình uống ít hơn bà xã mình còn phải lái xe lên mục đích muốn cho bà xã vui là chính
về đến nhà mình kêu vợ đi tắm đi rồi chồng sẽ hầu vợ hết đêm nay
vợ mắt nhắm mắt mở miệng cười nói vâng chồng
rồi mình ra phòng khách mở tivi xem .. 1 lúc mình kêu lên vợ ơi tắm chưa
không thấy vợ thưa mình cũng đi vô phòng lấy quần áo để tắm
Ôi trời ôi nhìn vợ nằm mà chim cò cứng cả lên
CIQW5600.jpg


sau 1 hồi mình cũng đi tắm xong vào vẫn thấy vợ nằm như vậy
WPHS6840.jpg


mình lại gần bên bà xã và lật ngửa nàng ra hỏi vợ tắm xong rồi hả .. vợ nói muốn chồng hơn muốn tắm
nhìn nàng mặc chiếc quần mà những cọng lông thi nhau thấp thoáng , làm sao anh kìm đc lòng đây.
MSAH9550.jpg


và mình khẽ nắm xoa nhẹ vú cho nàng ôm hôn nàng ôi nàng cong cong ưỡn ưỡn cặp vú săn chắc làm mình không sao dừng lại đc
đành cởi nhẹ chiếc quần lót của nàng ra.
FNAR7211.jpg


dáng vợ luột là làn da căng bóng mịn màng làm sao. nhìn thế này con chim anh sao chịu ngủ yên đây.
FTPR2903.jpg


sau khi cởi quần nàng ra mình cũng không thể kìm lòng và bà xã bảo chồng lên nằm với vợ đi lên nằm cùng nàng
tay nàng sục cu cho mình, miệng nàng đưa lưỡi đá đầu ti . cái cảm giác thật sướng làm sao. rồi dần nàng hôn xuống rốn
cuối cùng là nàng mút cặc cảm giác đấy sướng phê đến tê người..sau mình bảo nàng chổng mông lên để chồng làm cho vợ nhé
nhìn nàng chổng mông như này chim cò thì muốn doggy ngay lập tức nhưng trong đầu thì vẫn muốn giúp nàng sướng theo cách dạo đầu
VNTU6464.jpg


sau khi bú liếm cho nàng xong cả 2 vợ chồng mình xông vào lâm trận .
và cuối cùng là bờ mông cũng bị bắn hạ nghiêng ngả vì phê sướng
JDQK3476.jpg


lúc địt nhau tơi bời khỏi lửa rung cả giường lẫn ghế phút giải phóng tinh trùng mình nói vợ ơi chồng ra vợ bảo chồng ơi hôm nay là ngày trứng dụng chồng bắn lên ngực em đi.. nhưng lúc cao trào của sự phóng tinh vợ mới rên rỉ nói thì sao kịp nữa đây
vậy là mình đã bắn thẳng vào bướm vợ lấp đầy tinh trùng của mình 2 vợ chồng ôm nhau và nằm buôn ba câu truyện.
LGMM2406.jpg


và sáng hôm sau thức giấc thấy cảnh vợ nằm như vậy mình lại cùng vợ khởi động buổi sáng cũng là thưởng thức bữa sáng luôn hi
BPNG4453.jpg


câu truyện đến đây thôi.. mình xin phép anh em mình k giỏi văn nhưng viết trong câu truyện có thật về 2 vợ chồng mình.
chúc anh em ngày 30.4 và 1.5 ngày lễ vui vẻ .

Filter